Tools I – automatyzacja poleceń w ZWCAD

 

Nakładka Tools I dla ZWCAD

zwcad cennik Tools I 00,00zł netto 00,00zł brutto  

Aplikacja jest zestawem narzędzi ułatwiająca pracę w środowisku ZWCAD, przez automatyzację poleceń. Program działa jako nakładka na aplikację ZWCAD.
Polskie aliasy instalowane są automatycznie podczas instalacji darmowej nakładki TOOLS. Po instalacji nakładki dostępne będą w ZWCAD także dodatkowe funkcje:

 • eksport i import punktów do/z pliku *.CSV (pliki tego typu obsługuje np. Excel® i OpenOffice®)
 • izolacja warstw wraz z możliwością powrotu do stanu warstw istniejących przed wywołaniem funkcji
 • zapis z kopią zapasową – funkcja działa niezależnie od standardowego zapisu. Po wywołaniu zapisany zostaje dodatkowy plik mający na końcu czas i datę zapisu. Plik taki nie zostanie zastąpiony podczas następnych zapisów

Polskie skróty klawiaturowe do ZWCAD

Opis poszczególnych funkcji nakładki: Po instalacji (opisanej w dalszej części) na ekranie pojawi się pasek ikon z dodatkowymi funkcjami:

Wczytanie TOLS Wczytanie nakładki. Bez wybrania tej funkcji nakładka nie będzie działać. Dzięki temu, nie został spowolniony start samego programu ZWCAD. Użytkownik sam decyduje, kiedy wczytać nakładkę.
 
Import punktów Zapisuje współrzędne punktów do pliku testowego w formacie CSV. Pliki te są bez programu odczytywane w arkuszach kalkulacyjnych.
Program prosi o wybór czy punkty, których współrzędne maja być zapisywane, wybierane będą przez ręczne zaznaczenie punktów czy wybór wszystkich obiektów znajdujących się na określonej warstwie. Pojawi się pytanie:
Wskaż punkty [(L) Warstwa / (S) wskaż]

 • Jeśli wybrano opcję L użytkownik będzie poproszony o wpisanie nazwy warstwy a następnie zapisane do pliku zostaną współrzędne wszystkich punktów leżących na określonej warstwie.
 • Jeśli wybrano S (opcja domyślna) użytkownik będzie poproszony o wskazanie zbioru punktów.

Następnie Użytkownik będzie proszony o wskazanie pliku do którego zostaną zapisane współrzędne. Poprawnym plikiem do zapisu jest plik z rozszerzeniem CSV. Plik taki można teraz otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.

Eksport punktów Rysowanie punktów lub linii oraz splajnów z pliku CSV. Możliwe jest także przesunięcie oraz przeskalowanie rysowanych obiektów.
Po wybraniu funkcji otworzy się okno jak poniżej.

Okno wstawiania punktów

 1. Przycisk „Wskaż plik” [1] powoduje otwarcie okienka dialogowego do wskazania pliku który będzie wczytany
 2. Przycisk „Wczytaj” [2] wczytuje dane z pliku do listy współrzędnych [3]
 3. Przez wybranie przycisków [4][5][6] rysowane będą odpowiednio punkty, linie i splajn w punktach których współrzędne są w liście punktów.
 4. Dodatkowo współrzędne punktów mogą być przeliczane przez przemnożenie przez odpowiednie skalę [7] lub z przesunięciem o określony wektor [8].
cofnięcie izolacji warstw Włącza i wyłącza warstwy do stanu zapisanego przez polecenie "Izolacja warstw" – opisanej w wierszu poniżej
Izolacja warstw Prosi użytkownika o wskazanie obiektu. Warstwa na której leży dany obiekt pozostaje włączone, wszystkie pozostałe warstwy są wyłączane. Stan włączenia i wyłączenia warstw zostanie zapamiętany
Kopia zapasowa Zapis rysunku do pliki wraz z kopią zapasową. Wykonywany jest normalny zapis, oraz tworzony jest dodatkowy plik, który w swojej nazwie ma wprowadzoną datę, oraz godzinę zapisu.


Podczas instalacji nakładki TOOLS, można także zainstalować polskie skróty klawiaturowe. Po instalacji będą zdefiniowane aliasy jak poniżej. Nakładka modyfikuje aliasy we wszystkich zainstalowanych wersjach programu ZWCAD.

UWAGA: wszystkie poprzednie skróty klawiaturowe zostaną usunięte.

Polecenie angielskie Polecenie polskie Polski alias Opis polecenia
3DARRAY 3DSZYK 3S Tworzy wiele kopii obiektów ułożonych w określony sposób w przestrzeni trójwymiarowej
3DFACE 3WPOW 3PO Tworzy trój- lub cztorokrawędziową płaszczyznę
3DPOLY 3WPLINIA 3P Tworzy segmenty liniowe polilinii w przestrzeni 3D
ADCENTER ADC DC Zarządza i wstawia zasoby, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne i wzory kreskowania
ALIGN DOPASUJ DP Ustawia obiekt przez transformację złożoną z obrotu i przesunięcia
APPLOAD WCZYTAJAPL WAP Wczytuje makra VBA lub LISP
ARC ŁUK U Tworzy łuk
AREA POLE POL Oblicza pole powierzchni i obwód obiektów lub zdefiniowanych obszarów
ARRAY SZYK SZ Tworzy wiele kopii obiektów ułożonych w określony sposób
-ARRAY -SZYK -SZ Tworzy wiele kopii obiektów ułożonych w określony sposób
ATTDEF ATTREDEF AT Tworzy definicję atrybutu
-ATTDEF -ATTREDEF -AT Tworzy definicję atrybutu
ATTEDIT ATRRED ATE Modyfikuje zmienne atrybuty bloku
-ATTEDIT -ATRRED -ATE Modyfikuje zmienne atrybuty bloku
ATTEXT ATRWYC   Tworzy listę atrybutów
BHATCH GKRESKUJ GK Wypełnia zamknięte obszary zespolonym wzorem kreskowania
-BHATCH -GKRESKUJ -GK Wypełnia zamknięte obszary zespolonym wzorem kreskowania
BLOCK BLOK B Tworzy z wybranych elementów definicję bloku
-BLOCK -BLOK -B Tworzy z wybranych elementów definicję bloku
BOUNDARY OBWIEDNIA OBW Tworzy polilinię lub region z zamkniętego obszaru
-BOUNDARY -OBWIEDNIA -OBW Tworzy polilinię lub region z zamkniętego obszaru
BREAK PRZERWIJ PRZ Przerywa wybrany obiekt między dwoma punktami
CHAMFER FAZUJ FA Fazuje krawędzie obiektów
CHANGE ZMIEŃ -ZM Zmienia cechy istniejących obiektów
CIRCLE OKRĄG O Tworzy okrąg
COLOR KOLOR   Ustala kolor dla nowych obiektów
COPY KOPIUJ K Kopiuje obiekty
DIMALIGNED WYMNORMALNY "WN;WYMNO" Tworzy normalny wymiar liniowy
DIMANGULAR WYMKĄTOWY WK Tworzy wymiar kątowy
DIMBASELINE WYMBAZA "WYMBA;WB" Kontynuuje tworzenie liniowego, kątowego lub współrzędnościowego wymiaru od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru
DIMCENTER WYMCENTRUM "WYMCEN;WCE" Tworzy znacznik środka lub linie środkowe okręgów i łuków
DIMCONTINUE WYMSZEREG "WS;WYMSZ" Kontynuuje tworzenie liniowego, kątowego lub współrzędnościowego wymiaru od drugiej linii pomocniczej poprzedniego lub wybranego wymiaru
DIMDIAMETER WYMŚREDNICA "WYMD;WD" Tworzy wymiar średnic dla okręgów i łuków
DIMEDIT WYMZMIEŃ "WYMZM;WYMED;WZM;WYMEDYCJA;WE" Modyfikuje wymiary
DIMLINEAR WYMLINIOWY "WL;WYMLIN" Tworzy wymiary liniowe
DIMOVERRIDE WYMWSPÓŁRZ "WWS;WYMWS" Tworzy wymiar podający współrzędną
DIMRADIUS WYMPROMIEŃ "WR;WYMR" Tworzy wymiary promienia dla okręgów i łuków
DIMSTYLE WYMSTYL WYMST Tworzy i modyfikuje style wymiarowania
-DIMSTYLE -WYMSTYL -WYMST Tworzy i modyfikuje style wymiarowania
DIMTEDIT WYMEDTEKST WYMTED Przesuwa i obraca tekst wymiarowy
DIST ODLEG ODL Mierzy odległość i kąt między dwoma punktami
DIVIDE PODZIEL POD Rozmieszcza na obiekcie (wzdłuż jego długości lub obwodzie) punkty lub bloki w równych odstępach
DONUT PIERŚCIEŃ PR Tworzy wypełnione okręgi i pierścienie
DRAWORDER PORZWYŚ PW Ustawia kolejność wyświetlania obiektów
DVIEW DWIDOK DW Ustawia punkt widzenia kamery
ELLIPSE ELIPSA E Tworzy elipsą lub łuk eliptyczny
ERASE WYMAŻ WY Usuwa obiekty z rysunku
EXPLODE ROZBIJ R Rozbija złożony obiekt na obiekty składowe
EXPORT EKSPORT EXP Zapisuje obiekty do plików o innych formatach
EXTEND WYDŁUŻ WYD Wydłuża obiekt do przecięcia z innymi obiektami
EXTRUDE WYCIĄGNIJ WYC Tworzy bryłę przez wyciągnięcie profilu na określoną wysokość
FILLET ZAOKRĄGL ZA Zaokrągla krawędzie obiektów
GROUP GRUPA G Zarządza zapisanymi zbiorami obiektów zwanych grupami
-GROUP -GRUPA -G Zarządza zapisanymi zbiorami obiektów zwanych grupami
HATCH KRESKUJ KRE Wypełnia obszar niezespolonym wzorem kreskowania
-HATCH -KRESKUJ -KRE Wypełnia obszar niezespolonym wzorem kreskowania
HATCHEDIT EDKRESK EK Modyfikuje istniejący obiekt kreskowania
HIDE UKRYJ UK Chowa linie zasłonięte przez inne obiekty
IMAGE OBRAZ OBR Wyświetla i modyfikuje ścieżki obrazów wstawionych do pliku rysunku
-IMAGE -OBRAZ -OBR Wyświetla i modyfikuje ścieżki obrazów wstawionych do pliku rysunku
IMAGEADJUST DOPASOBR DOPO Dopasowuje ustawienia map bitowych (jasność, kontrast, płowienie)
IMAGECLIP PRZYTOBR PRZO Przycinanie map bitowych
IMPORT IMPORT IMP Importuje do programu pliki o różnych formatach
-INSERT -WSTAW -W Wstawia blok lub inny rysunek
INSERTOBJ WSTAWOBJ WO Osadzanie zewnętrznych obiektów w rysunku
INTERFERE PRZENIKANIE PRZEN Tworzy bryłę będącą przecięciem (częścią wspólną) brył
INTERSECT ILOCZYN IL Łączy wybrane obiekty (część wspólna)
LAYER WARSTWA WA Zarządza warstwami i ich cechami
-LAYER -WARSTWA -WA Zarządza warstwami i ich cechami
LAYOUT ARKUSZ   Tworzy i modyfikuje zakładkami arkuszy
LEADER LODNIES "LODN;LO" Tworzy dla elementu linię odniesienia z dołączonym opisem
LENGTHEN PRZEDŁUŻ PRZE Zmienia długość obiektów i kąty rozwarcia łuków
LINE LINIA L Tworzy segmenty liniowe
LINETYPE DDLTYPE RL Zarządza typami linii i ich własnościami
LINETYPE RODZLIN   Wczytuje i ustala rodzaje linii
-LINETYPE -DDLTYPE -RL Zarządza typami linii i ich własnościami
LIST LI LS Wyświetla informacje o wybranych obiektach
LTSCALE RLSKALA RLS Ustala globalny współczynnik skali dla rodzajów linii
LWEIGHT SZERLIN SL Ustala aktualną szerokość linii, opcje wyświetlania szerokich linii i ich jednostki
MATCHPROP UZGCECHY UZG Kopiuje cechy z wybrano obiektu na inne obiekty
MEASURE ZMIERZ ZMI Rozmieszcza na obiekcie (wzdłuż jego długości lub obwodzie) punkty lub bloki w równych odstępach
MIRROR LUSTRO LUS Tworzy lustrzaną kopię obiektów
MLINE MLINIA ML Tworzy multilinię
MTEXT MTEKST "WT;T" Tworzy tekst wielowierszowy
MVIEW WWIDOK WW Tworzy i steruje rzutniami arkusza
OFFSET ODSUŃ OD Tworzy współśrodkowe okręgi, równoległe linie i krzywe
OPTIONS OPCJE OP Zmienia ustawienia programu
OSNAP OBIEKT O Ustala stałe tryby lokalizacji
-OSNAP -OBIEKT -O Ustala stałe tryby lokalizacji
PAN PRZESUŃ "PRS;NFRAGM;NF" Przesuwa obiekty na określoną odległość w określonym kierunku
-PAN -PRZESUŃ "-PRS;-NFRAGM;-NF" Przesuwa obiekty na określoną odległość w określonym kierunku
PASTESPEC WKLEJ_S WKS Wstawia dane ze Schowka i steruje formatem danych
PEDIT EDPLIN EDP Modyfikuje polilinię
PLINE PLINIA PL Tworzy polilinię 2D
PLOT KREŚL KR Drukuje rysunek (na urządzeniu drukującym lub do pliku)
POINT PUNKT PU Tworzy obiekt punktowy
POLYGON WIELOBOK WBO Tworzy zamknięte równoboczne polilinie (wieloboki)
PREVIEW PDRUK PD pokazuje, jak będzie wyglądał rysunek po wydrukowaniu
PROPERTIES CECHY CE Steruje cechami istniejących obiektów
PSPACE PAPIER P Przełącza z zakładki modelu na zakładkę arkusz i ustala ją jako aktualną zakładkę
PURGE USUŃ US Usuwa z rysunku niepotrzebne obiekty, takie jak bloki lub warstwy
QUIT REZYGNUJ REZ Zamyka program
RECTANGLE PROSTOK PRO Rysuje prostokąt (zamknięta polilinia)
REDRAW PRZERYS PS Odświeżenie rzutni
REDRAWALL PRZERYSW PSW Odświeżenie wszystkich rzutni
REGENALL REGENW REW Regeneruje rysunek i odświeża zawartość wszystkich rzutni
REGION REG RE Przekształca obiekt zamykający pewien obszar w region
RENAME NNAZWA -NN Zmienia nazwy nazwanym obiektom, takim jak bloki i warstwy
RENDER RENDER RR Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji modelu
REVOLVE PRZEKRĘĆ PRZK Tworzy bryłę przez obrót profilu wokół osi
ROTATE OBRÓT OB. Obraca obiekty względem punktu bazowego
RPREF RPARAM RPAR Modyfikuje parametry wizualizacji przestrzeni
RTROT 3DORBITA 3DO Interaktywne wodzenie kamery w przestrzeni
SAVE ZAPISZ   Zapisuje aktualny rysunek
SCALE SKALA S Powiększa lub zmniejsza obiekty proporcjonalnie w kierunkach X,Y i Z
SCRIPT POKAZ POK Wykonuje sekwencję poleceń zapisaną w pliku makropoleceń
SECTION PRZEKRÓJ PKR Przecina bryłę przez płaszczyznę zdefiniowaną przez trzy punkty oraz tworzy region reprezentujący przecięcie obiektu z płaszczyzną cięcia
SLICE PŁAT PAT Przecina bryłę przez płaszczyznę zdefiniowaną przez trzy punkty
SNAP SKOK SKO Włącza, wyłącza i steruje ustawieniami skoku kursora
SOLID OBSZAR OBS Tworzy wypełnione trójkąty i czworoboki
SPELL PISOWNIA PIS Sprawdza pisownię w wybranym tekście
SPLINE SPLAJN SPL Tworzy krzywą B-splajn (NURBS)
SPLINEDIT EDSPLAJN SPE Modyfikuje splajn lub polilinię przekształconą w splajn
STRETCH ROZCIĄGNIJ ROZC Przesuwa lub rozciąga obiekty
STYLE STYL ST Tworzy, modyfikuje lub ustala nazwane style tekstu
SUBTRACT RÓŻNICA ROZ Łączy wybrane regiony (suma)
TABLET PULPIT PUL Wykonuje kalibrację i konfigurację pulpitu, włącza i wyłącza tryb pracy Pulpit
TEXT -TEKST "-T;DT" Wyświetla na ekranie taki tekst jaki został napisany
THICKNESS   TH Ustawia bieżącą grubość brył
TILEMODE TI TM Przełącza między zakładkami modelu i arkuszy
TOLERANCE TOLERANCJA TOL Tworzy tolerancje geometryczne
TOOLBAR PASEKN PN Wyświetla, ukrywa i dostosowuje paski narzędzi
TORUS TORUS TOR Tworzy torus
TRIM UTNIJ UT Ucina obiekty na krawędzi cięcia zdefiniowanej przez inne obiekty
UCSMAN MENLUW LU Zarządza zdefiniowanymi lokalnymi układami współrzędnych
UNION SUMA SUM Łączy bryły
UNITS JEDN JED Steruje formatami i dokładnością wyświetlania współrzędnych i kątów
-UNITS -JEDN -JED Steruje formatami i dokładnością wyświetlania współrzędnych i kątów
VIEW WIDOK -WID Zapisuje i wyświetla nazwane widoki
VPOINT PKTOBS -PKO Ustawia punkt widzenia
WBLOCK PISZBLOK PB Zapisuje obiekty lub blok do nowego pliku rysunkowego
WEDGE KLIN KL Tworzy klin
XCLIP PRZYTOD PO Przycinanie odnośników
XLINE PROSTA PRT Tworzy prostą
XREF ODNOŚNIK ODN Steruje odwołaniami do plików rysunkowych
-XREF -ODNOŚNIK -ODN Steruje odwołaniami do plików rysunkowych
ZOOM ZOOM Z Powiększanie i pomniejszanie obszaru wyświetlanego na obszarze okna graficznego

Instalacja TOOLS

 1. Program instaluje się przez uruchomienie pliku setup.exe.
 2. Wczytanie menu.
  • W linii poleceń wpisujemy menuload:. W odpowiedzi wyświetli się okno dialogowe.
   Okno wczytywania menu
  • Wciskamy przycisk Browse [1]. W nowym okienku:
   Wybierz menu ZWCAD
  • znajdujemy plik Tools.mnu. Domyślnie jest on w katalogu: C:Program FilesSzansaToolsMenu . Jego położenie może się różnić w zależności od miejsca zainstalowania programu.
  • Wybieramy plik przez wciśnięcie przycisku Otwórz [2].
  • Wczytujemy plik przez wciśnięcie przycisku Load [3].
  • W liście [4] pojawi się nowy wpis potwierdzający prawidłowe wczytanie pliku
  • Przycisk Close [5] zamyka okno. W głównym oknie ZWCAD pojawi się nowe menu, zawierające ikonki TOOLS.
 3. Wczytanie aplikacji

  Wczytania nakładki można dokonać na kilka sposobów:

 • Najprostszym sposobem wczytania jest użycie przycisku z nowego menu Wczytanie TOOLS.
 • Drugim sposobem jest wczytanie nakładki przez wpisane w linii poleceń, appload lub z głównego menu programu kolejno Narzędzia –> Wczytaj aplikację (LISP)