Tools II – dodatkowe funkcje w ZWCAD

Aplikacja dodatkowa do programu ZWCAD.

Działanie aplikacji TOOLS II:
wczytuje nakładkę, zmiana wersji językowej, wczytanie stanu warstw, izolacja warstw, zapis pliku z zachowaniem kopii, wczytywanie plików SCR, wstaw punkt z numerem kolejnym, zapisuje współrzędne punktów do pliku, rysuje z pliku, rysuje oś, wstawia oś do obiektu, rysuje oś jako łuk, rysuje oś jako odsunięcie, tekst na łuku, zmiana wielkości liter, zmiana tekstu na polilinię, połączenie linii, dwusieczna kąta, dopełnienie łuku, usuwanie duplikatów, zliczanie ilości bloków, suma długości linii, suma długości łuków, suma długości wszystkich obiektów, suma powierzchni wybranych obiektów.

Tools II – przegląd funkcji
Ikona Czynność Opis
Wczytuje nakładkę Po kliknięciu nakładka zostaje wczytana do środowiska ZWCAD. Potrzebne jest
wczytanie po każdym uruchomieniu programu, lub dodanie nakładki do listy
startowej okienka appload.
Zmiana wersji językowej Aktualnie dostępne są wersje polska i angielska, można się między nimi przełączać
przez kliknięcie odpowiedniej ikonki. Po przytrzymaniu wciśniętego przycisku myszy
na ikonce rozwija się lista dostępnych wersji językowych.
Wczytanie stanu warstw Wczytuje stan warstw zapisany w kolejnej funkcji.
Izolacja warstw Izoluje warstwy. Użytkownik proszony jest o wskazanie obiektu. Warstwa, na której
znajduje się wskazany obiekt, staje się jedyną włączoną warstwą, przed wyłączeniem
pozostałych warstw, stan aktualnie włączonych i wyłączonych warstw zostanie
zapisany.
Zapis pliku z zachowaniem kopii Zapisuje plik, oraz tworzy jego kopię (nazwa pliku kopii ma format „Nazwa_rok-
miesiąc-dzień_godzina.minuta.sekunda”).
Wczytywanie plików SCR Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku .scr zawierającego polecenia
zapisane w formacie skryptów.
Wstaw punkt z numerem kolejnym Użytkownik wpisuje oznaczenie serii i numer początkowy. W kolejnych punktach
wskazywanych przez użytkownika będą dodatkowo wstawiane teksty zawierające
opis, czyli oznaczenie serii i numer kolejnego punktu.
Zapisuje współrzędne punktów do pliku
 1. Program prosi o wybór czy punkty, których współrzędne maja być zapisywane,
  wybierane będą przez zaznaczenie punktów czy wybór warstwy”Wskaż punkty
  [(L)Warstwa/(S)wskaż]
  • Jeśli wybrano „L” użytkownik będzie poproszony o wpisanie nazwy warstwy –
   następnie zapisane do pliku zostaną współrzędne wszystkich punktów leżących na
   określonej warstwie
  • Jeśli wybrano „S” (opcja domyślna) użytkownik będzie poproszony o wskazanie
   zbioru punktów.
 2. Użytkownik będzie poproszony o wskazanie pliku do którego zostaną zapisane
  współrzędne. Poprawnym plikiem do zapisu jest plik z rozszerzeniem csv.
Rysuje z pliku

 1. Przycisk „Wskaż plik”[1] powoduje otwarcie okienka dialogowego
  do wskazania pliku, który będzie wczytany
 2. Przycisk „Wczytaj” [2] wczytuje dane z pliku do listy współrzędnych [3]
 3. Przez wybranie przycisków [4][5][6] rysowane będą odpowiednio punkty,
  linie i splajn w punktach których współrzędne są w liście punktów.
 4. Dodatkowo współrzędne punktów mogą być przeliczane przez przemnożenie
  przez odpowiednie skale[7] lub z przesunięciem o określony wektor[8].
Rysuje oś Użytkownik wskazuje dwa punkty, pomiędzy nimi zostanie wstawiona linia, na
warstwie określonej jako „Warstwa osi” w oknie konfiguracji. Linia zostanie
wydłużona poza punkty o odległość ustawioną w oknie konfiguracji.
Wstawia oś do obiektu Użytkownik zostanie poproszony o wybranie dowolnej liczby obiektów.

 1. Wybranie jednego łuku, okręgu lub elipsy spowoduje wstawienie do niego osi
  (długość i warstwa z okna ustawień)
 2. Wybranie dwóch łuków lub okręgów spowoduje wstawienie osi jak na poniższym
  rysunku
 3. Wybranie dwóch linii spowoduje wstawienie osi jako osi symetrii pomiędzy liniami,
  długość linii może być ustawiona przez użytkownika jeśli dodatkowo kliknie dwa
  punkty (zostaną one zrzutowane na oś) lub jeśli użytkownik nie wskaże punktów
  ograniczających oś to długość będzie określona z ustawień.
 4. Wybranie dwóch linii spowoduje wstawienie osi jako osi symetrii pomiędzy liniami,
  długość linii może być ustawiona przez użytkownika jeśli dodatkowo kliknie dwa
  punkty (zostaną one zrzutowane na oś) lub jeśli użytkownik nie wskaże punktów
  ograniczających oś to długość będzie określona z ustawień.
Rysuje oś jako łuk Rysowanie osi jako łuku. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie punktu
środkowego łuku, a następnie początku i końca łuku.
Rysuje oś jako odsunięcie Rysowanie łuku jako odsunięcia obiektu. Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie obiektu, który zostanie odsunięty, następnie punktu określającego
kierunek odsunięcia oraz odległość odsunięcia.
Tekst na łuku Użytkownik wskazuje łuk. Otworzy się okienko, w którym można wpisać tekst
i określić ustawienia. Tekst zostanie rozmieszczony po łuku, jak na zamieszczonym
poniżej rysunku.
Zmiana wielkości liter Zmienia wielkość liter. Nie jest to zmiana wielkości czcionki, ale zmiana małych liter
na wielkie w różnych wariantach.
Zmiana tekstu na polilinię Zamienia wskazany tekst na grupę polilinii.
Połączenie linii Użytkownik wskazuje dwie linie, które zostaną do siebie dociągnięte.
Dwusieczna kąta Użytkownik wskazuje dwie linie, a następnie początek i koniec dwusiecznej kąta
pomiędzy liniami.
Dopełnienie łuku Użytkownik wskazuje łuk, zostanie dorysowany drugi łuk stanowiący uzupełnienie
poprzedniego łuku do pełnego koła.
Usuwanie duplikatów Po wskazaniu grupy elementów zostaną usunięte te z nich, które się pokrywają.
Zliczanie ilości bloków Zostanie podana ilość wskazanych bloków.
Suma długości linii Zostanie podana suma długości wskazanych linii.
Suma długości łuków Zostanie podana suma długości wskazanych łuków.
Suma długości wszystkich obiektów Zostanie podana suma długości wszystkich wskazanych elementów.
Suma powierzchni wybranych obiektów Zostanie wskazana suma powierzchni wskazanych elementów (polilinii, okręgów).