Profilek – zmiany w kolejnych wersjach

Zmiany w kolejnych wersjach PROFILKU:

2018 06 16 – PROFILEK 3.33

 • dodano polecenia do eksportowania rysunku jako xref Archicada
 • dodano polecenie do zapisywania uwag w osobnym pliku
 • dodano polecenie do automatycznego wczytania uwag do rysunku
 • dodano polecenie do kasowania uwag z rysunku
 • powyższe 3 polecenia zbito w jedną większą funkcję
 • dodano polecenie do opisywania kanałów wentylacyjnych
 • dodano polecenie do opisywania tras na zagospodarowaniu terenu
 • dodano polecenia do rysowania grzejników do budowlanki
 • dodano instalacje gazowe przy rysowaniu krzyżówek na profilach
 •  dodano polecenie do wstawiania opisów na rzutach wielolinią odniesienia
 • dodano nowy pasek z poleceniami do opisywania rysunków
 • poprawiono wyświetlanie okienek DCL na Gstarcadzie 2018.1
 • razem z warstwami włączania rewizji włączają się też znaczniki
 • poprawiono wstawianie oznaczeń pionów kanalizacyjnych
 • zmieniono polecenie do zmiany kolorów tła Cada

 

2017 11 21 – PROFILEK 3.32

 •  dodano polecenie do kasowania wszystkich stanów warstw
 • dodano polecenie do wstawiania nawietrzaków okiennych
 • dodano polecenie do wstawiania kratek transferowych w drzwiach
 • dodano możliwość projektowania drenażu na PZT
 •  zmieniono licencję Profilka – można teraz instalowac PROFILKA na kilku komputerach gdy ma się klucz CADA na USB
 • dodano informację o włączeniu lub wyłączeniu widoczności warstw
 • dodano warsty zasięgowe do hydrantów
 • dodano obsługę polecenia KOTA w „metrach”
 • dodano warstwy i polecenia do rysowania przyłączy na PZT
 • dodano warstwy i polecenia do rysowania instalacji doziemnych na PZT
 • poprawiono opisywanie rzędnych kolizji na profilach
 • poprawiono polecenie do zmiany koloru tła
 • dodano opcję wstępnego zaznaczania przy kopiowaniu i przesuwaniu
 • zmieniono sposób poprawy warstw w plikach eksportowanych przez InstalSoft
 • do polecenia czyszczenia odnośników dodano czyszczenie stanów warstw

 

2017 05 05 – PROFILEK 3.31

 • dodano warstwę do schematów hydraulicznych
 • dodano nowe warstwy do rysowania flexów w wentylacji
 • dodano polecenie do wstawiania rzędnych istniejących
 • dodano polecenie do wstawiania rzędnych projektowanych
 • dodano polecenie do wstawiania projektowanych rzędnych wpustów
 • dodano polecenie do wstawiania i wyliczania spadków terenu
 • dodano możliwość generowania współrzędnych XY z lokalnego układu współrzędnych
 • dodano nowe elementy schematów hydraulicznych
 • dodano nowe elementy do PZT
 • poprawiono stabilność działania

 

2017 02 02 – PROFILEK 3.30

 • dodano opcję rysowania studni na profilach w „m”
 • dodano pasek z poleceniami do rysowania PROFILI DROGOWYCH
 • dodano opcję wstawiania uwag na mapach rysuwanych w „m”
 • poprawiono rysowanie rzednych terenu w „m” i „cm”
 • poprawiono przełączanie warstw kanalizacji wewnętrznej
 • poprawiono tworzenie warstw w pasku kanalizacja-wewnetrzna
 • poprawione tworzenie kopii zapasowych przy rysunkach tylko do odczytu

 

2017 01 08 – PROFILEK 3.29

 • dopasowano Profilka do GSTARCADA 2017
 • dodano polecenie do szybkiego wnoszenia uwag Multilinią
 • dodany kocioł do przyborów odprowadzających w kanalizacji
 • zmieniono polecenie do zmian parametrów warstw xrefów
 • zmieniono lokalizację skali pionowej przy opisywaniu profili

 

2016 10 10 – PROFILEK 3.28

 • dodano opcje zmiany koloru warstw podczas czyszczenia plików podkładów
 • zmieniono polecenie do rysowania profili podłużnych inst. sanitarnych
 • poprawiono scalanie warstw rewizji na Gstarcadzie i Zwcad Classic
 • poprawiono włączanie i wyłączanie widoczności warstw rewizji na Gstarcadzie i Zwcad Classic
 • poprawiono włączanie i wyłączanie widoczności warstw wytycznych na Gstarcadzie i Zwcad Classic
 • poprawiono skalowanie współczynnika skali obiektów

 

2016 09 30

 • dodano polecenie do wstawiania rysunków typowych od producentów
 • dodano warstwy ZUDU do rysowania w metrach
 • dodano opcję rysowania w metrach zagospodarowania terenu
 • dodano przełącznik dla rysowania w „m” i „cm”
 • przerobiono wszystkie polecenia z paska PROFILEK_ZUD
 • poprawiono przenoszenenie odnośników na warstwy w GstarCad 2015 i 2016

 

2016 08 29

 • dodano skrót „SF” do szybszego tworzenia slajdów
 • dodano kilka warstw do tworzenia wytycznych branżowych
 • dodano warstwy z wytycznymi dla innych branż
 • dodano polecenia do obsługi nowych warstw i ich widoczności
 • poprawiono rysowanie strzałek na bardziej intuicyjne
 • poprawiono działanie tworzenia slajdów na Gstarcadzie 2016

 

2015 11 04 – PROFILEK 3.25

 • poprawiono wstawianie bloków na wersji Classic i na Gstarcadzie

 

2015 10 26 – PROFILEK 3.24

 • dodano obsługę ZWCADA CLASSIC
 • dodano nowe opcje zmian kolorów tła
 • dodano tło w poleceniu wstawiania ramki – wstawianych na modelu tylko
 • dodano nową warstwę tła ramki
 • dodano nową warstwę WC+CYRK do warstw budowlanych
 • dodano opcję czyszczenia plików z wymiarów i elementów niewidocznych
 • ograniczono długości automatyczne ramek rysunkowych
 • dodano opcje niedrukowalnych ramek
 • zmieniono sposób wstawiania bloków do rysunków

 

2015 03 15

 • poprawiono działanie Profilka na polskim Zwcadzie 2015

 

2015 01 23

 • poprawiono działanie Profilka na Gstarcadzie 8 i 2015
 • dodano nowe warstwy do przełączania PRACA/DRUK
 • zmieniono kilka parametrów warstw

 

2015 01 14

 • dodano materiał rur kamionkowych do opisywanych profili podłużnych
 • dodano sortowanie alfabetyczne w okienkach z rysunkami bloków
 • poprawiono działanie w polskiej wersji ZWCAD+2015

 

2014 09 26 – PROFILEK 3.2

 • dodano możliwość współużytkowania sieciowego plików PROFILKA
 • dodano możliwość usunięcia licencji z komputera
 • dodano polecenie do wrysowania klimatyzatora do skroplin
 • dodane polecenie do rysownia wpustów KS na rzutach
 • dodano warstwę trasy likwidowanego ZUDU do programu
 • dodane polecenie do rysowania rur osłonowych na kanalizacji
 • dodane polecenie do szybkiego lustra
 • dodano warstwę opisową do tryskaczy
 • poprawiono rysowanie warstwy rur osłonowych na gazie
 • opisywane przekroje są teraz tylko po zewnętrznej stronie strzałki

 

2014 04 02 – pierwsza wersja PROFILKA 3.1 tylko na ZWCAD+2014 i GSTARCAD 8

 • dodano polecenie do wstawiania warstw sanitarnych do pliku dwg
 • dodane polecenie do poprawiania parametrów warstw z Profilka
 • dodano możliwość rysowania dynamicznego strzałek
 • dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach prostokątnych
 • dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach okrągłych
 • dodano polecenie do przenoszenia odnośników na „właściwe” warstwy
 • dodano kilka rodzajów rur przy opisywaniu profili podłużnych
 • przeniesiono strzałkę 30cm do paska „wentylacja”
 • zmieniono sposób tworzenia stylu tekstu z czcionkami TTF
 • zmieniono opisywanie rur osłonowych na instalacji gazowej
 • poprawiono czyszczenie plików przygotowywanych jako podkład
 • zmieniono kolory warstw deszczówki

 

2013 08 16

 • dodano pasek poleceń „WENTYLACJA”
 • dodano polecenie do tworzenia warstw do schematów wentylacyjnych
 • dodano polecenie do rysowania nawiewnika sufitowego
 • dodano polecenie do rysowania wywiewnika sufitowego
 • dodano polecenie do rysowania nawiewnika ściennego
 • dodano polecenie do rysowania wywiewnika ściennego
 • dodano polecenie do rysowania nawiewnika kanałowego
 • dodano polecenie do rysowania wywiewnika kanałowego
 • dodano możliwość skalowania nawiewników i wywiewników na rzutach
 • dodano dynamiczne wyświetlanie ramki przed jej wstawieniem
 • dodano możliwość zmiany wielkości ramki podczas dynamicznego podglądu
 • poprawiono tworzenie slajdów w ZWCAD2012+
 • poprawiono parametry niektórych warstw
 • przyspieszono tworzenie nowych warstw rysunkowych
 • poprawiono wskazywanie plików z licencją
 • poprawiono wstawianie domyślnej ramki na inną wersję
 • poprawiono opis strony www we wstawianych ramkach papieru
 • zmieniono marginesy we wstawianych ramkach
 • poprawiono tworzenie warstw budowlanych w Gstarcadzie 2012 extended
 • poprawiono wstawianie ramek w obszarze papieru

 

2012 11 05

 • zmieniona obsługa tworzenia warstw
 • poprawka obsługi zmiennej „shortcutmenu”

 

2012 10 25 – pierwsza wersja PROFILKA 3

 • dodane polecenie do włączania i wyłączania warstw rewizji
 • dodane polecenie do poprawiania warstw eksportowanych z „WENTYLI”
 • dodano rysowanie skalowanej linii przerywanej przy oznaczaniu przekrojów
 • dodano możliwość zmiany warstwy zaznaczonych elementów przy wywołaniu polecenia do tworzenia warstw rewizji
 • dodana warstwa do freonu R410A do projektów budowlanych
 • dodano ikonkę do wczytania pełnej licencji PROFILKA do systemu
 • poprawiono wstawianie i tworzenie warstw w ZWCAD+
 • dodano zapamiętywanie zmiennej „PLINEWID” przy rysowaniu strzałek
 • poprawiono polecenie do rysowania izolacji bocznej
 • poprawione rysowanie rury osłonowej na ZUD
 • usunięty przycisk „CANCEL” w oknie dialogowym z licencją
 • poprawiono działanie polecenia do zaznaczania elementów na wskazanej warstwie
 • poprawiono przesuwanie opisów rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu
 • dodane polecenie do obracania widokiem w lewo i prawo
 • poprawiono wstawianie opisu przy pionach kanalizacji sanitarnej
 • poprawiono zarządzanie licencją
 • tymczasowo usunięto polecenie do zmiany koloru tła

 

2012 06 05

 • dodano pasek narzędzi WARSTWY
 • dodane polecenie do zaznaczenia wszystkich elementów na warstwie
 • dodane polecenie do zaznaczenia wymiarów lub kreskowania na rysunku
 • dodane polecenie do opisywania spadku leżaka kanalizacyjnego
 • Dodano polecenie do rysowania rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu
 • dodane polecenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa pliku
 • dodane polecenie do czyszczenia pliku służącego do podczytania jako odnośnik (czyszczenie i naprawianie pliku oraz ustawienie wszystkiego jak warstwa)
 • dodano polecenie do usuwania warstw niewidocznych i zamrożonych
 • dodano polecenie do ustawiania warstw odnośników na szare i cienkie
 • dodano polecenie do łączenia warstw rewizyjnych w jedną
 • dodano polecenie do zmiany współczynnika skali dla wszystkich elementów w rysunku
 • zmieniono okno z treścią licencji
 • zwiększono ilość obsługiwanych tabelek rysunkowych do 9-ciu wersji
 • dodano kilka bloków do opisów na PZT
 • przepisane polecenie „przesunwidok”, teraz działa dynamicznie
 • wstawianie pionu KS na rzucie od teraz jako blok
 • poprawiono tworzenie plików (punkt wstawienia) i slajdów bloków
 • poprawiono rysowanie rur i kolan (teraz rysowane są warstwą, stylem linii, grubością i kolorem aktualnym)
 • poprawiono kilka bloków do PZT
 • zwiększono rozmiar podglądów wstawianych bloków
 • poprawiono wyświetlanie podglądów w oknie dialogowym przy wstawianiu bloków
 • dodano nowe warstwy do polecenia zmian kolorów PRACA/DRUK
 • poprawiono rysowanie ramek w nowym ZWCAD+

 

2012 01 22

 • dodana możliwość rysowania rur w [mm] lub [m], zmienione okienka dialogowe poleceń z paska „PROFILEK RURY”
 • dodane polecenie do generowania punktów charakterystycznych (współrzędnych punktów) na ZUD
 • dodano zapamietywanie zaznaczenia przy przesuwaniu widoku poleceniami paska „PROFILEK KOPIUJ/PRZESUŃ”
 • poprawiono zapamiętywanie zmiennych odpowiedzialnych za zmianę skali rysowanego poziomu terenu z klikanych punktów na rzutach lub PZT
 • poprawiona obsługa zmiennych lokalnych wszystkich poleceń z paska „PROFILEK RURY”
 • przepisane od nowa polecenie do poprawiania parametrów warstw z programów InstaSoftu (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
 • przepisane od nowa polecenie do zmiany koloru warstw typu: „Druk” lub „Praca”, do drukowania bez styli wydruków (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
 • poprawiono wyświetlanie slajdów w poleceniach do wstawiania bloków (teraz nie muszą być zrobione slajdy ze wszystkich plików, żeby możliwe było wyświetlenie podglądu)

 

2011 12 26

 • dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
 • dodano kilka rysunków w typowych rozwiązaniach schematów hydraulicznych
 • poprawiono elementy typowe schematów hydraulicznych, oraz dodano kilka nowych
 • dodano polecenie do rysowania izolacji krawędziowej
 • dodano polecenie do wstawiania warstw „REWIZJI Z DATĄ”
 • dodano warstwę opisowa do instalacji hydrantowej oraz dodano możliwość jej obracania (tak jak inne opisowe warstwy)
 • zmiana nazw kilku bloków (GstarCad nie przyjmował nazw bloków wstawianych „insertem” z przecinkami)
 • poprawa sposobu rysowania strzałek – jeżeli jesteśmy na warstwie „IS_rewizja…” to rysuje się tą warstwą a w przeciwnym wypadku warstwą „IS_opisy”
 • dodano możliwość zachowywania współczynnika skali dla obracanych „warstw opisowych”

 

2011 12 02

 • dodano pasek narzędzi do rysowania PZT
 • dodano polecenie do wstawiania typowych elementów sanitarnych na PZT
 • dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw „projektowanych tras uzbrojenia podziemnego” stawianych na ZUD
 • dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw „istniejących tras uzbrojenia podziemnego”
 • dodano polecenie do rysowania tras projektowanego uzbrojenia
 • dodano polecenie do rysowania tras istniejącego uzbrojenia
 • dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
 • dodano polecenie do wstawiania typowych elementów w układach hydraulicznych takich jak układy zmieszania, podłączenie zasobników c.w.u itp.
 • dodano 3 polecenia do rysowania strzałek
 • poprawiono opisywanie rzędnych w poleceniu „kota” (zmieniono dokładność rysowania linii)
 • dodano w poleceniu do rysowania ramek znacznik ułatwiający złożenie rysunku do formatu A4
 • poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu i dodano nowe
 • uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami
 • poprawiono sposób wyświetlania tytułów okien dialogowych wstawiających bloki z rysunkami typowymi

 

2011 11 03

 • dodane polecenie do rysowania jedną linią ZAKRESKOWANEJ powierzchni terenu na profilach podłużnych
 • dodane polecenie do wstawiania ramek rysunkowych (wielkość ramki opisywana jest warstwa niedrukowalną)
 • dodana warstwa opisowa do kanalizacji technologicznej (również obracana)
 • dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
 • poprawione wstawianie kreseczek poprzecznych na rurach kanalizacyjnych przy obróconych LUWach
 • zmienione nazwy plików instalacyjnych (nie ma już plików z nazwami pprofilek…)
 • poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu
 • tabelki wstawiane profilkiem będą teraz na warstwie „IS_tabelka”
 • poprawione warstwy opisowe PB_KD, PB_KS, PB_KT (zmieniona czcionka na arial)
 • znacznik rzędnej odniesienia na generowanym profilu terenu rysowany jest teraz warstwą niedrukowalną
 • uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami

 

2011 10 18 – pierwsza wersja PROFILKA 2

 • pierwsza publiczna wersja PROFILKA 2